All

Germany
Christina www

U.S.A.
Buruma @ www Favorite Characters: Polka & Serenade
Lindsay www Favorite Characters: All
Selena @ www
Sora www Favorite Characters: Allegretto, Polka & Viola